Regulaminy kursów

Regulamin serwisów internetowych Prawomaniacy Sp. z o.o.

Regulamin kursów on-line przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w roku 2024 z dnia 18.01.2024 r.

§ 1.

Niniejszy Regulamin kursów przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze, zwany dalej Regulaminem określa zasady przeprowadzenia odpłatnych kursów on-line prowadzonych za pośrednictwem platformy ZOOM przygotowujących do egzaminów na aplikacje prawnicze w roku 2024 – zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie  www.kursy.arslege.pl

§ 2.

Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze - należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: Prawomaniacy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (adres: 10-696 Olsztyn, ul. Bajkowa 127/6), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059, REGON 280473661, NIP 739-377-55-51, o kapitale zakładowym wysokości 1.000.050 zł (jeden milion pięćdziesiąt złotych),

 2. ArsLege – należy przez to rozumieć portal internetowy będący własnością Organizatora,

 3. Uczestniku/Zamawiającym– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zaakceptowała Regulamin i spełniła wszelkie wymagane formalności (zgłosiła swoje uczestnictwo poprzez wysłanie formularza oraz opłaciła kurs w całości bądź w części w zależności od wybranej formy płatności).

§ 3.

Rejestrując się na kurs organizowany przez Organizatora należy zaakceptować wszystkie warunki niniejszego Regulaminu; akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym, aby zostać Uczestnikiem kursu.

§ 4.

 1. Do zawarcia umowy, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi poprzez wysłanie przez Zamawiającego drogą elektroniczną prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na kurs, w odpowiedzi na które Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs.

 2. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Zamawiający otrzyma na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs wraz z informacjami dotyczącymi płatności oraz wszelkimi innymi ważnymi informacjami związanymi z uczestnictwem w kursie. Organizator przesyła potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia na kurs w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od otrzymania zgłoszenia na kurs.

 3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących organizowanego kursu na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 4. Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi zmiany wszelkich danych wskazanych w formularzu.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji z powodu podania nieaktualnych bądź błędnych danych.

 6. Każdy Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do bazy testów ArsLege. Dostęp aktywowany jest przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania płatności całej ceny lub pierwszej raty za kurs i pozostaje aktywny do dnia egzaminu na wybraną aplikację prawniczą w roku kalendarzowym, w którym odbywa się kurs. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie dostęp do testów jest zablokowywany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w kursie.

§ 5.

 1. Ceną obowiązującą jest cena wskazana w chwili wysłania zgłoszenia na kurs. Zmiana ceny kursu nie stanowi zmiany Regulaminu.

 2. Sposób zapłaty: Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs w wysokości wskazanej w tym potwierdzeniu jednak nie mniejszej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) ceny.  Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy. Resztę ceny (pomniejszoną o wysokość zaliczki) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi zgodnie z danymi zawartymi w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia na kurs wysłanym przez Organizatora.

 3. Za datę uiszczenia opłaty za kurs uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Organizatora.

§ 6.

 1. Uczestnik może zrezygnować z kursu w każdym czasie. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy wysłać Organizatorowi drogą mailową na adres: kursy@arslege.pl

 2. W przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnej rezygnacji z kursu wysłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: kursy@arslege.pl po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem kursu, Organizator zwraca Uczestnikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 3. W przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnej rezygnacji z kursu po upływie 14 (czternastu) dni na odstąpienie, jednak na mniej niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem kursu i nie później niż do dnia rozpoczęcia kursu, Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o zaliczkę w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) ceny kursu stanowiącą koszty związane z organizacją kursu przypadające na jednego uczestnika.

 4. W przypadku złożenia przez Uczestnika pisemnej rezygnacji z kursu po jego rozpoczęciu Organizator zwróci Uczestnikowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o:

  1. zaliczkę w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) ceny kursu stanowiącą koszty związane z organizacją kursu przypadające na jednego uczestnika oraz

  2. koszty odbytych zajęć od dnia rozpoczęcia kursu do dnia złożenia rezygnacji przypadające na jednego uczestnika.

 5. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z kursu.

 6. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie powoduje rozwiązania umowy.

 7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych wydatków lub ich części z powodu nieobecności na zajęciach.

§ 7.

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 3, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument winien wysłać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: kursy@arslege.pl

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie, za swoją zgodą, rozpocznie uczestnictwo kursie.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§ 8.

 1. Cena za kurs obejmuje w szczególności:

  1. uczestnictwo w kursie on-line, prowadzonym za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy ZOOM,

  2. wynagrodzenie Wykładowców,

  3. dostęp do materiałów z zajęć udostępnianych na stronie kursy.arslege.pl w zakładce MATERIAŁY (ważny od dnia rozpoczęcia kursu, a w przypadku zapisania się na kurs po jego rozpoczęciu od dnia dokonania płatności ceny lub pierwszej raty za kurs do dnia egzaminu w danym roku kalendarzowym)

  4. dostęp do bazy testów ArsLege aktywny zgodnie z zapisami §4 ust. 6 niniejszego Regulaminu,

  5. dostęp do nagrań audio z 6 (sześciu) dowolnie wybranych dni kursu udostępnianych przez Organizatora przez GoogleDysk.

 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w kursie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz własnego łącza internetowego spełniających wymogi określone w Wytycznych dotyczących ogólnodostępnej platformy ZOOM [Załącznik nr 1].

 3. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia:  

  1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;

  2. obsługi techniczno-administracyjnej kursów,

  3. ciągłości szkolenia, tj.

- w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez Wykładowcę, Organizator dołoży wszelkich starań by zagwarantować zastępstwo, tj. wykładowcę, który prezentuje odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej niezbędnej do przeprowadzenia zajęć z danego zakresu, a gdyby nie było to możliwe - w porozumieniu z uczestnikami kursu oraz z Wykładowcą - wyznaczy dodatkowy termin zajęć w celu omówienia wszystkich zagadnień objętych programem kursu,

- w przypadku ewentualnych nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej leżących po stronie Organizatora lub Wykładowcy powtórzenia lub odrobienia zajęć dotkniętych nieprawidłowościami.

 1. Za nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej wynikającej z siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest jednak do zarządzenia przerwy technicznej w zajęciach i kontynuowania zajęć po ustaniu nieprawidłowości oraz jeśli zajdzie taka konieczność do odrobienia zajęć dotkniętych nieprawidłowościami. Za nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej leżące po stronie Uczestnika Organizator odpowiedzialności nie ponosi.

§ 9.

 1. Organizator zastrzega prawo do zmian w programie kursu oraz odwołania kursu w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby Uczestników.

 2. O wprowadzonych zmianach lub odwołaniu kursu Organizator powiadamia Uczestników drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu na kurs.

 3. W przypadku odwołania kursu Organizator zobowiązany jest zwrócić uiszczoną przez Uczestnika opłatę za kurs w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o odwołaniu kursu na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

§ 10.

Każdy Uczestnik Kursu, który uczestniczy w co najmniej 75% zajęć i zda próbny egzamin końcowy on-line przygotowany przez Organizatora ma prawo do otrzymania  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Organizator wydaje zaświadczenie na wniosek Uczestnika Kursu przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: kursy@arslege.pl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku od Uczestnika kursu i przesyła zaświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Na prośbę Uczestnika Kursu Organizator wysyła zaświadczenie listem poleconym na wskazany przez Uczestnika Kursu adres.

§ 11.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w ArsLege.pl. ArsLege przetwarza dane Uczestnika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r., poz. 344).

§ 12.

ArsLege przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi odpowiedniego zabezpieczenia danych.

§ 13.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: kursy@arslege.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub z przepisów prawa.

 4. Organizator nie rozpatruje reklamacji dotyczących negatywnego wyniku egzaminu.

§ 14.

 1. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Serwisem podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.

 2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) w celu przeprowadzenia mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu wynikłego z zawartej umowy między Użytkownikiem a Serwisem.

 3. Użytkownik może się zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej z Serwisem umowy.

 4. Użytkownik może korzystać w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów)

 5. Informacje o polubownych sposobach rozstrzygnięcia sporów można uzyskać w siedzibach i na stronach internetowych właściwych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl

§ 15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Uczestników. Przed zmianą Regulaminu każdy Uczestnik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Jeśli Uczestnik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Organizatorowi wysyłając e-mail na adres: kursy@arslege.pl.  Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian. Organizator poinformuje również o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.kursy.arslege.pl 

Załącznik Nr 1

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OGÓLNODSTĘPNEJ PLATFORMY ZOOM

Zajęcia prowadzone będą za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy ZOOM.

Aby uczestnicy mogli wziąć udział w spotkaniu, powinni pobrać ze strony https://support.zoom.us/hc/pl/articles/207373866-Instalatory-Zoom instalator odpowiedni do posiadanego sprzętu i systemu operacyjnego. Link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach on-line ważny będzie do chwili zakończenia danego spotkania.

Wymagania systemowe Zoom: systemy Windows, macOS, Linux

Wymagania systemowe

Uwagaklient Zoom w wersji 5.1.1 lub nowszej jest wymagany dla systemu operacyjnego macOS.

Obsługiwany system operacyjny

Uwaga: w przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Windows 10 obowiązuje wersja Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.

Obsługiwany tablet i urządzenia mobilne

Uwaga:

W przypadku komputerów typu tablet z systemem operacyjnym Windows 10 obowiązuje wersja Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.

Komputery tabletowe obsługują tylko klienta Desktop Client.

Obsługiwane przeglądarki

Uwaga: niektóre funkcje w kliencie internetowym nie są obsługiwane w przeglądarce Internet Explorer.

Wymagania dotyczące procesora i pamięci RAM

  Minimum Zalecane
Procesor Procesor jednordzeniowy o taktowaniu co najmniej 1Ghz Procesor dwurdzeniowy o taktowaniu co najmniej 2 Ghz (Intel i3/i5/i7 lub ekwiwalent AMD)
Pamięć RAM Nd. 4 Gb

Uwaga:

Obsługa wysokiej rozdzielczości DPI

Wymagania dotyczące przepustowości

W celu uzyskania najlepszych wyników przepustowość wykorzystywana przez platformę Zoom zostanie zoptymalizowana w oparciu o sieć uczestnika. Automatycznie dostosuje się ona do sieci 3G, sieci Wi-Fi lub środowisk komunikacji przewodowej.

Zalecana przepustowość dla uczestników webinaru:

Wymagania systemowe dla systemów iOS, iPadOS i Android

Sprzęt

Obsługiwany system operacyjny

Obsługiwane przeglądarki do uruchamiania z Internetu

Wymagania dotyczące procesora

Zalecana przepustowość sieci

Przepustowość wykorzystywana przez aplikację Zoom zostanie zoptymalizowana tak, aby zapewnić najlepsze możliwe środowisko użytkownika w oparciu o sieć uczestników. Nastąpi automatyczne ustawienie 3G lub WiFi.

Zalecana przepustowość podczas korzystania z połączenia WiFi:

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.

Regulamin    

Copyright 2009-2024 ArsLege Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też:  politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję